Menu
0
Dé Specialist in Thuis Harsen met suikerwax
Sinds 2005!
Groot Assortiment
Verzending NL €5,95. Gratis (NL) > €75

Algemene voorwaarden Wax kopen / Wax bestellen

Caleidos Cosmetics / The Sugaring Shop, Snelliusweg 29 , 4691 SP  THOLEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Caleidos Cosmetics en koper, waaronder alle aanbiedingen en overeenkomsten van Caleidos Cosmetics
Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
Tussen Caleidos Cosmetics en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Caleidos Cosmetics de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. De automatische verzending van een bestellingsbevestiging via het internet c.q. de email wordt uitdrukkelijk niet als het schriftelijk aanvaarden van een opdracht gezien, dan wel het maken van een begin met de uitvoering daarvan
Caleidos Cosmetics kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat..
Artikel 3. Aflevering
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt aflevering voor rekening en risico van de koper. De koper kan kiezen voor aflevering door GLS Parcel Service of aflevering door PostNL. Zie voor meer informatie Verzending
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Caleidos Cosmetics is in dit geval gerechtigd nieuwe bestellingen van koper niet in behandeling te nemen c.q. niet te leveren.
Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Caleidos Cosmetics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5. Wijzigingen in de te leveren zaken
Caleidos Cosmetics is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen
Artikel 6. Garantie
1. Op de elektrische producten die Caleidos Cosmetics verkoopt, geldt in eerste instantie de fabrieksgarantie. Voor zover geen fabrieksgarantie geldt, garandeert Caleidos Cosmetics dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering. Niet onder de garantie vallen: oplaadbare batterijen, batterijladers en onderdelen die een normale slijtage vertonen.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Caleidos Cosmetics verplicht nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen. Koper is wel verplicht zo duidelijk mogelijk aan te geven waaruit het gebrek zou bestaan alvorens een product waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is, te retourneren.
3. De garantie geldt niet voor transportkosten, transportkosten voor service aan huis en alle risico’s van het vervoer die direct of indirect verband houden met de garantie van het product.
4. De garantie geldt tevens niet voor schade als gevolg van reparaties door niet door Caleidos Cosmetics erkende reparateurs of door de klant zelf.
5. De garantie geldt tevens niet voor schade als gevolg van ongevallen, blikseminslag, water, brand, onvoldoende ventilatie of iedere ander oorzaak buiten de controle van Caleidos Cosmetics.
6. Caleidos Cosmetics kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
7. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien
- Caleidos Cosmetics tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
- de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
8. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en/of onjuist gebruik e.d. van een gegarandeerde zaak.
9. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na aflevering voordoen dan wel wanneer het een zaak betreft die slechts een beperkte houdbaarheid van minder dan zes maanden heeft en het gebrek zich pas na afloop van de houdbaarheidsdatum voordoet, dient de koper aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
10. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd. De garantie wordt slechts toegekend indien het defecte apparaat vergezeld is van de originele aankoopfactuur of kasbon (waarop de datum van aankoop en het type vermeld en zichtbaar moeten zijn)
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Caleidos Cosmetics is geen producent en aanvaardt derhalve geen productaansprakelijkheid als bedoeld in artikelen 6:185 tot en met 6:193 Burgerlijk Wetboek. Gebreken leiden voor Caleidos Cosmetics tot een inspanningsverbintenis ten einde bemiddeling te bewerkstelligen tussen producent en koper. Caleidos Cosmetics is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriele schade en winstderving.
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
De koper dient gebreken binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan Caleidos Cosmetics te melden.
Artikel 9. Betaling
Indien de bestelling niet onder rembours wordt verzonden, dient de betaling te geschieden bij vooruitbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. In het geval van uitstaande, nog niet betaalde facturen is Caleidos Cosmetics gerechtigd eventuele nieuwe bestellingen te annuleren c.q. niet uit te voeren zolang de al geleverde bestellingen niet integraal betaald zijn.
Kiest u achteraf via Billink, betaal dan op tijd om extra kosten te voorkomen!
Betaling achteraf via Billink achteraf betalen:
Je moet minimaal 18+ zijn om deze dienst te gebruiken. Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van Billink. Door verder te gaan, accepteer je de Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je de Privacyverklaring en Cookieverklaring hebt gelezen.
Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor achteraf betalen te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
Betaling achteraf via Billink voor Belgische klanten:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink
verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair
schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Artikel 10. Wettelijke zichtperiode
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen. Een email naar [email protected] is voldoende. Retourneer de producten vervolgens binnen de gestelde termijn aan: Caleidos Cosmetics, Snelliusweg 29, 4691 SP  THOLEN. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De kosten van de retourzending (per PostNL meestal Eur 6,95 per pakket) komen geheel voor uw rekening. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Hygiene producten zoals gebruikte harsverwarmers, gebruikte hars of gebruikte pedicuresets, zijn onverkoopbaar en kunnen niet meer verkocht worden. Gebruikte hygieneproducten kunt u derhalve niet retourneren. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en de producten ongebruikt en in de originele (verzend)verpakking aan ons retourneert.
Artikel 11. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper verschuldigd: - over de eerste Euro 2.950,- 15% - over het meerdere tot Euro 5.900,- 10% - over het meerdere tot Euro 14.748,- 8% - over het meerdere tot Euro 58.990,- 5% - over het meerdere 3% Indien Caleidos Cosmetics aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Caleidos Cosmetics de door Caleidos Cosmetics gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Caleidos Cosmetics en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Caleidos Cosmetics, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te 's-Gravenhage. Caleidos Cosmetics blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Caleidos Cosmetics en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel boven de Eur 75 en de verzending is gratis.